• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2019 | 10:9

Bắc Giang xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải cho biết, năm 2019, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải. Ảnh: tinhuybacgiang.org.vn


Theo đó, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật để giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Việc xử lý kỷ luật bảo đảm phương châm, nguyên tắc, thủ tục; xử lý đồng bộ giữa kỷ luật của đảng với kỷ luật về chính quyền, đoàn thể và thu hồi vật chất; khắc phục tình trạng hữu khuynh, né tránh, chậm trễ trong xử lý.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề nhằm phát hiện và đề xuất kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp.

Trong năm 2019, Tỉnh ủy Bắc Giang tăng cường chỉ đạo các tổ chức đảng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời, Tỉnh ủy đẩy mạnh kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Trong năm, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cũng chú trọng kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lĩnh vực tư pháp, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm đối với tập thể ban thường vụ, thường trực cấp ủy, cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Bắc Giang tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã triển khai thực hiện 4 cuộc kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các Ban Thường vụ Huyện ủy, đảng ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh... Qua đó, Ban Thường vụ chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra.

Cấp ủy cấp huyện và cơ sở ở tỉnh đã kiểm tra 789 tổ chức đảng và 9.301 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 5 tổ chức đảng và 12 đảng viên có vi phạm, 4 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng, 418 đảng viên, trong đó khiển trách một đảng ủy và hai chi bộ, cảnh cáo một đảng ủy; khiển trách 352 đảng viên, cảnh cáo 53 đảng viên, cách chức 6 đảng viên, khai trừ 7 đảng viên (trong số đảng viên bị kỷ luật có 3 trường hợp bị phạt tù). Các tổ chức đảng vi phạm trong việc chấp hành quy chế làm việc và chính sách pháp luật, nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đảng viên chủ yếu vi phạm trong thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm, đất đai, thiếu trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống...

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong năm 2018, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra 155 tổ chức đảng, 376 đảng viên; qua kiểm tra đã kết luận 124 tổ chức đảng có vi phạm, đã xử lý kỷ luật xong 3 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; kết luận 300 đảng viên có vi phạm, đã thi hành kỷ luật xong 78 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Các nội dung vi phạm nhiều là việc quản lý và sử dụng đất đai, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, những điều đảng viên không được làm.

Theo Báo Tin tức

Gửi bình luận của bạn

Code