• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ tư ngày 26 tháng 7 năm 2017 | 15:26

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Yên Bái thông báo mời thầu, gói thầu thi công xây dựng.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ
Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường
Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email:
baotriduongboyb@gmail.com
Mã số thuế: 5200758167
1. Tên gói thầu: Gói thầu YB:1-XD:1 – Thi công xây dựng.
- Loại gói thầu: Xây lắp
- Giá gói thầu: 9.415.000.000 (Chín tỷ, bốn trăm mười lăm triệu đồng chẵn).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng
2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa
phương (LRAMP) - Hợp phần cầu.
3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2017 đến
trước 08 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2017 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải
Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn)
9. Bảo đảm dự thầu: 140.000.000 (Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)
10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2017
11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 00, ngày 12 tháng 8 năm 2017

PV

Gửi bình luận của bạn

Code