• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

Thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2017 | 14:8

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ Yên Bái thông báo mời thầu, gói thầu tư xây lắp.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường
Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email:
baotriduongboyb@gmail.com
Mã số thuế: 5200758167

1. Tên gói thầu: Gói thầu YB:2-XD:1 – Thi công xây dựng.
- Loại gói thầu: Xây lắp
- Giá gói thầu: 7.286.000.000 (Bảy tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng

2. Tên dự án: Dự án thành phần 2 tỉnh Yên Bái (YB:02-BCKTKT02) thuộc hợp phần
cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

3. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2017 đến
trước 9 giờ 00, ngày 23 tháng 9 năm 2017 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải
Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng chẵn)

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 23 tháng 9 năm 2017

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 23 tháng 9 năm 2017

T.H

Gửi bình luận của bạn

Code