• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

 • Câu chuyện về tổ chức sinh nhật và phong cách ứng xử của Bác

  Câu chuyện về tổ chức sinh nhật và phong cách ứng xử của Bác

  Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Cả cuộc đời Người là tấm gương sáng về đạo đức và phong cách để mọi người học tập và làm theo. Phong cách, đặc biệt là phong cách ứng xử của Bác được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày của Người qua những câu chuyện kể. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác  chúng ta hãy cùng lắng đọng với một trong những câu chuyện như thế.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên giáo. Người không chỉ là hiện thân của “Tổng tư lệnh tối cao” trên mặt trận tư tưởng, mà còn để lại những quan điểm, tư tưởng quý báu về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học,… đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng đất nước.

 • Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám

  Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám

  Cách mạng Tháng Tám và tư tưởng, tài năng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hút, sức tác động lạ kỳ. Nếu coi bản chất của cuộc cách mạng chân chính là văn hóa, thì việc thực hành văn hóa, nâng tầm văn hóa của cả dân tộc cũng là thực hành một cuộc cách mạng to lớn và sâu sắc.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thông qua và tổ chức thực hiện nghị quyết trong xây dựng Đảng

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thông qua và tổ chức thực hiện nghị quyết trong xây dựng Đảng

  Trong bối cảnh hiện nay, việc thông qua nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết, quan hệ đến sự sống còn của Đảng và sự thành bại của cách mạng, nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài cuối: Công tác tư tưởng và vấn đề sống còn của thể chế

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài cuối: Công tác tư tưởng và vấn đề sống còn của thể chế

  Ở thời kỳ đổi mới, công tác tư tưởng của Đảng ta diễn ra trong bối cảnh tình hình phức tạp, trong đó nổi lên là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại thành quả cách mạng, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Để bảo vệ thành quả cách mạng và thực hiện công cuộc xây dựng đất nước, Đảng luôn đặt công tác tư tưởng lên hàng đầu.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài 2: Chống đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài 2: Chống đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức

  Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (từ ngày 4- 7/10/2021) đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung hết sức quan trọng, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm.

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài 1: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Bài 1: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát, trong đó phần then chốt là:"Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa".

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quyết tâm chính trị của Đảng ta

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quyết tâm chính trị của Đảng ta

  Ngay từ ngày thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Quán triệt tư tưởng đó, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

 • “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc.

  “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc."

  "Là người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, ai cũng mong muốn nước ta hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 • Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Nâng cao tư duy đối ngoại trong phát triển kinh tế

  Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Nâng cao tư duy đối ngoại trong phát triển kinh tế

  Sáng 14/12, tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiều tham luận đã đóng góp ý kiến về phát huy đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là việc thích ứng linh hoạt với tình hình mới, phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19.

 • Ngày :