• Đường dây nóng: 06942608 - 0936.478.898 - 0916.608.085 - 0983.608.989 - 0917.908.085 - 0915.908.085

Cơ Quan Ngôn Luận Của Tổng Cục Đường Bộ VN

 • Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cần đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

 • An ninh con người - Mục tiêu của phát triển (tiếp)

  An ninh con người - Mục tiêu của phát triển (tiếp)

  BÀI 2: TƯ DUY MỚI CỦA ĐẢNG VỀ AN NINH CON NGƯỜI
  Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục một cách nhất quán các phương hướng phát triển về con người đã được khẳng định trong các Đại hội trước đây, đặc biệt là Đại hội XII. Đồng thời, trên cơ sở những nhận thức mới về lý luận, những thay đổi trong bối cảnh lịch sử thế giới và điều kiện thực tế trong nước, những yêu cầu mới đặt ra của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, các Văn kiện Đại hội XIII cũng bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới, đề ra những phương hướng để bảo đảm tốt hơn an ninh con người, tạo động lực phát triển bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.

 • Đổi mới tư duy trong phòng, chống dịch Covid-19

  Đổi mới tư duy trong phòng, chống dịch Covid-19

  Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường cả trong nước và trên thế giới, do đó chúng ta cần phải có chính sách, biện pháp phù hợp để phòng chống dịch, "thích ứng an toàn, linh hoạt" hoặc "sống chung" với dịch bệnh. Chúng ta phải đổi mới tư duy chống dịch, học cách thích nghi, không thể tiếp tục sử dụng các biện pháp cũ cho một tình huống mới...

 • Một số điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

  Một số điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

  Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng lần này của Ban Chấp hành Trung ương có nhiều điểm mới cả về hình thức thể hiện và nội dung quy định.

 • Công đoàn Chi cục QLĐB II.5 thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phòng, chống Covid-19

  Công đoàn Chi cục QLĐB II.5 thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phòng, chống Covid-19

  Thời gian qua, các Công đoàn cơ sở thành viên đã phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia cùng với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 • Đôi điều tôi đã học được ở Bác Hồ

  Đôi điều tôi đã học được ở Bác Hồ

  Tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ công ơn của Đảng và Bác Hồ đã quan tâm chăm sóc từ khi tôi mới chập chững bước vào đời, cho nên tôi viết những dòng này với lòng thành kính biết ơn Đảng và Bác Hồ.

 • Cơ hội và thách thức đối với cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay

  Cơ hội và thách thức đối với cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay

  Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu khách quan, đang lôi cuốn tất cả các quốc gia trên thế giới tham gia và tác động sâu rộng tới các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến sự vận động, phát triển của mọi quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa là một quá trình có tác động hai chiều, cả tích cực lẫn tiêu cực, đem lại cả thời cơ, vận hội phát triển lẫn thách thức, nguy cơ hiểm họa khó lường đối với các quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa liên quan chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng đối với quá trình hội nhập quốc tế của các nước nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Về thực chất, hội nhập quốc tế là tiến trình một quốc gia theo đuổi lợi ích, mục tiêu của mình thông qua việc tự giác, chủ động hợp tác, liên kết sâu rộng với các quốc gia khác trên nhiều lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…) dựa trên sự chia sẻ về nhận thức, lợi ích, mục tiêu, giá trị, nguồn lực, quyền lực và chủ động chấp nhận, tuân thủ, tham gia xây dựng các “luật chơi” chung, chuẩn mực chung trong khuôn khổ các định chế hoặc tổ chức quốc tế.

 • Tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  "Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
   

 • Những kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội XIII

  Những kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội XIII

  Từ sau Đại hội XIII đến nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng khối lượng lớn công việc, trọng tâm là tham mưu về công tác nhân sự, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các công việc thường xuyên.

 • Bài 5: Điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

  Bài 5: Điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

  Từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, cách mạng Việt Nam đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Có được kết quả đó là nhờ có sự đổi mới bổ sung phát triển không ngừng, tiến hành liên tục, thường xuyên, cho phù hợp với nhiệm vụ mới của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với quá trình ấy Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thông qua nội dung “xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Ngày :